Späť

Školiace mediálne centrum (ŠMC) na FMK UCM v Trnave

7
SPOLUPRÁC
13
CERTIFIKOVANÝCH LEKTOROV
60
ŠTUDENTOV A ŠKÔL
1
ÚSPEŠNÝCH KURZOV

Charakteristika a poslanie

Školiace mediálne centrum (ŠMC) FMK UCM je vzdelávacia inštitúcia zameraná na podporu a rozvoj mediálnych kompetencií žiakov, študentov a pedagógov základných a stredných škôl, ako aj rodičov, vychovávateľov a ďalších pracovníkov s mládežou či dospelými pôsobiacimi v inštitúciách neformálneho vzdelávania na Slovensku. ŠMC ponúka vzdelávacie programy ťažiskovo zamerané na reflexívno-produktívne učenie a učenie sa o médiách rozvíjajúce najmä praktické zručnosti účastníka v práci s médiami, jeho hodnotiace či kritické myslenie vo vzťahu k mediálnym obsahom a celkovo zodpovedný prístup v zaobchádzaní s médiami. Účastníci vzdelávacích programov činnostným spôsobom spoznajú formálne a obsahové zložky tvorby diverzných mediálnych produktov, získajú autentické skúsenosti s podmienkami mediálnej produkcie a poznatky o technických a organizačných aspektoch fungovania médií, čo ich má uspôsobiť kriticky vnímať a hodnotiť mediálne obsahy.

Prostredníctvom svojich činností umožňuje ŠMC materiálno-didaktickú podporu výučby mediálnej výchovy na školách, resp. výchovno-vzdelávacích procesov, v ktorých sa médiá stávajú objektmi, ale aj prostriedkami učenia a učenia sa. ŠMC podporuje nasadenie a využívanie všetkých druhov médií vo výchovno-vzdelávacom procese na školách ako aj v inštitúciách neformálneho vzdelávania pre deti, mládež a dospelých. ŠMC je zároveň prostriedkom rozvoja lektorských a odborných kompetencií študentov FMK UCM, špeciálne študijných programov aplikované mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia a teória digitálnych hier, osobitne tých, ktorí sa špecializujú na mediálnu výchovu, praktickú prácu s médiami, resp. ďalších.

Predmet činnosti ŠMC

Svoje poslanie ŠMC na FMK UCM napĺňa  prostredníctvom:

  • organizovania a realizácie krátkodobých vzdelávacích kurzov, exkurzií, školení či súťaží pre cieľové skupiny zameranými na praktickú prácu s médiami (oblasť prípravy, tvorby a zverejnenia mediálneho obsahu v tlačenej, auditívnej, audiovizuálnej a multimediálnej podobe) a rozvoj kritického myslenia jednotlivca vo vzťahu k rôznorodým mediálnym obsahom;
  • organizovania a realizácie odbornej a lektorskej praxe študentov FMK UCM študijných programov AMES, KOMU, TEDI v súlade so študijnými plánmi príslušných študijných programov;
  • tvorby a zverejnenia didakticko- metodických materiálov a mediálnych produktov pre ťažiskové cieľové skupiny zamerané na vybrané oblasti učenia a učenia sa o médiách;
  • prevádzkovanie interaktívnej multimediálnej učebnej platformy s e-learnigovými kurzami a metodicko-didaktickou platformou zameranými na vybrané oblasti učenia a učenia sa o médiách;
  • sprístupnenia svojho materiálno-technického a priestorového vybavenia na praktickú tvorbu mediálnych produktov (fotografie, časopisy, videá, filmy, webové stránky, reklamné produkty a pod.) najmä žiakom, študentom, pedagógov ZŠ a SŠ, študentom FMK UCM, ale i ďalším v súlade s charakteristikou a poslaním inštitúcie;
  • poskytovania poradenskej činnosti žiakom, študentom a pedagógov ZŠ a SŠ a ďalším v súlade s poslaním inštitúcie v oblasti reflexívno-praktickej práce s médiami v kontexte učebného procesu;
  • na objednanie zabezpečuje vzdelávaciu činnosť v zmysle naplnenia svojho poslania v externom prostredí (škôl, inštitúcií pôsobiacich v oblasti neformálneho vzdelávania, resp. ďalších);
  • nadväzovania a udržiavania spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami v rámci predmetu svojej činnosti prostredníctvom projektovej, výskumnej a ďalšej činnosti;

podpory výskumnej činnosti  prostredníctvom výskumných projektov zameraných na  evalváciu úrovne mediálnych kompetencií žiakov, študentov, pedagógov ZŠ a SŠ, rodičov, resp. ďalších cieľových skupín ako aj lektorských kompetencií študentov FMK UCM.

NÁŠ REALIZAČNÝ TÍM