Späť

Copyright

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ! / ALL RIGHTS RESERVED!

Žiadna časť  e-learningového kurzu sa nesmie reprodukovať, distribuovať alebo prenášať v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami, vrátane fotokopírovania, záznamu alebo iných elektronických alebo mechanických metód, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa, s výnimkou stručných citácií pri kritických recenziách a niektorých ďalších nekomerčných použitiach povolených autorským zákonom. V prípade žiadostí o povolenie píšte vydavateľovi na „Pozor: koordinátor povolení“ na e-mailovú adresu: viera.kacinova@ucm.sk

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher “Attention: Permissions Coordinator,” at the e-mail address: viera.kacinova@ucm.sk